Fundacja Wieświejak

Wieświejak

Regulamin stypendium im. Wiesławy Zakrzewskiej

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH W FORMIE JEDNORAZOWYCH STYPENDIÓW CELOWYCH DLA UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH STYPENDIUM IM. WIESŁAWY ZAKRZEWSKIEJ

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów celowych, dla uczestników programu pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, realizowanego przez Fundację WIEŚWIEJAK, zarejestrowaną pod nr KRS 0000614834, zwanych w dalszej części Regulaminu Stypendiami.

§ 2

Przyznawanie Stypendiów uczestnikom programu pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży (w wieku 8 – 19 l.) z obszarów wiejskich gminy Brwinów, zwanym dalej Uczestnikami programu, ma na celu wspieranie indywidualnych przedsięwzięć służących rozwojowi dzieci i młodzieży uzdolnionej poznawczo, artystycznie, itp..

§ 3

1. Stypendia są finansowane ze środków zgromadzonych przez Fundację WIEŚWIEJAK.
2. Liczba i wysokość przyznanych Stypendiów zależy od wielkości zgromadzonych środków – wpłat darowizn na bezpośrednio na konto Fundacji WIEŚWIEJAK 29 1090 1056 0000 0001 3335 4638 lub przez www.wplacam.ngo.pl

II. Zasady, warunki i tryb przyznawania Stypendiów

§ 4

1. Stypendia są przyznawane na przedsięwzięcia realizowane w roku szkolnym następującym po naborze wniosków,
2. Stypendia są przyznawane na pisemny Wniosek złożony przez Uczestnika programu i jego opiekuna prawnego.
3. Wnioski o Stypendia są rozpatrywane są minimum raz roku.
4. Każdy z Uczestników programu ubiegający się o Stypendium jest zobowiązany złożyć wniosek umieszczony na stronie www.wieswiejak.pl

§ 5

1. Stypendia mogą być przeznaczone na wydatki związane z rozwojem naukowym, artystycznym, sportowym Uczestnika programu takie jak: dofinansowanie udziału w kursach  i konkursach, konferencjach w kraju i za granicą, dofinansowanie warsztatów, itp. i są opłacane przez Fundację WIEŚWIEJAK na podstawie dostarczonej faktury lub rachunku do zawartej umowy cywilno-prawnej z instruktorem zajęć.
2. Stypendia nie są przyznawane na zakup materiałów.

§ 6

1. Wnioski o przyznanie Stypendium, o których mowa w § 5, podlegają ocenie Komisji. Komisja bierze pod uwagę, m.in. dotychczasowe osiągnięcia, opis zainteresowań. Dopuszcza się przeprowadzenie spotkań z osobami ubiegającymi się o Stypendium.
2. Kwota przyznanego Stypendium zależy od oceny Wniosku przez Komisję. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 3000 PLN brutto.
3. Informację o przyznaniu bądź nieprzyznaniu Stypendium, Uczestnicy programu otrzymają niezwłocznie w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, w przypadku decyzji pozytywnej wraz z Umową.

III. Przekazywanie i rozliczanie stypendiów

§ 7

1. Po wskazaniu przez Uczestnika rodzaju wydatku, Fundacja WIEŚWIEJAK zajmuje się podpisaniem umowy i opłaceniem faktury/ rachunku.
2. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia sprawozdania końcowego.
3. W przypadku, gdy Fundacja WIEŚWIEJAK stwierdzi, iż Uczestnik programu nie wykonał obowiązków określonych w umowie Fundacja WIEŚWIEJAK  jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zwrot przekazanych środków w ramach Stypendium.

IV. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie 5 lutego 2020 r.

Nabór uzupełniający na rok szkolny 2022/2023 trwa od 1 czerwca do 15 lipca 2022. Wnioski należy przesyłać w formie skanu na adres: biuro@wieswiejak.pl 

WNIOSEK O STYPENDIUM W 2022 ROKU

 

Skip to content